Så här handskas vi med dina personliga uppgifter

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?
All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Dataskyddsförordningen GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Varifrån hämtar vi personuppgifter?
Personuppgifterna hämtas från dig när du tecknar avtal med Älvsborgs Larmcentral AB eller genom andra kontakter mellan dig och Älvsborgs Larmcentral AB. Det kan till exempel vara genom webbformulär, chatt, ett köp eller ett telefonsamtal som spelas in. Vi kan även få personuppgifter från andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen eller från andra samarbetspartners. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Älvsborgs Larmcentral AB behandlar personuppgifter om dig ifall du gör ett köp i vår webshop. De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn och adress.

Nödvändiga personuppgifter för att kunna ingå avtal eller följa gällande lagar
En förutsättning för att Älvsborgs Larmcentral AB ska kunna tillhandahålla dig aktuell tjänst eller produkt, är att du tillhandahåller de personuppgifter som Älvsborg Larmcentral AB efterfrågar och som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtal med Älvsborgs Larmcentral AB. Därutöver kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter även föreligga till följd av lag eller annan författning.

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen i syfte att ge dig erbjudanden och god service. Vi anlitar samarbetspartners för flera olika tjänster. Sådana samarbetspartners kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, kommunikation, marknadsanalysföretag, servicetekniker och installatörer eller certifierade säkerhetsföretag. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till samarbetspartners om och i den mån det är nödvändigt i det enskilda fallet. Personuppgifter lämnas till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om misskötta krediter kan komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag så som UC AB. Älvsborg Larmcentral AB kan arkivera och behandla förfrågningar och instruktioner från dig både ifall de accepteras eller inte.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES
Personuppgifterna används i första hand av Älvsborg Larmcentral AB, men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Länsförsäkringsgruppen samarbetar med, inom EU- och EES området. I de fall som uppgifterna lämnas till en samarbetspartner utanför EU- och EES-området så vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i 1 år utöver innevarande år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av annan lagstiftning som Älvsborgs Larmcentral vid var tid måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet. Uppgifter som enbart behandlas för marknadsföringsändamål och som inte leder till avtal sparas normalt som längst sex månader.

Profilering
Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, såsom exempelvis personliga preferenser, intressen och vistelseort. Älvsborgs Larmcentral AB behandlar personuppgifter för profilering för marknadsföringsändamål i syfte att kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster.

Automatiskt beslutsfattande
Älvsborgs Larmcentral AB använder sig i vissa fall av så kallat automatiserat beslutsfattande, det vill säga beslut som fattas utan mänsklig inblandning och som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

För vilka syften behandlar vi personuppgifter?

Hantera avtal, ansökningar & offerter
Fullgöra och administrera avtal

Exempel:
Samla in, registrera och administrera de uppgifter som behövs för ditt köp

Svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt

Följa lagar & förordningar
Uppfylla krav enligt gällande lag eller annan författning

Exempel:
Kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att tillämpa

Rapportera till myndigheter, både svenska och utländska

Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse
Förbättra våra produkter & tjänster

Exempel:
Utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, både befintliga och nya

Utveckla och testa våra system för att hantera våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt

Kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster

Exempel:
Ge en helhetsbild av dina engagemang hos Älvsborgs Larmcentral AB

Genomföra marknadsföring som till exempel direktmarknadsföring via e-post och sms

Marknads- och kundanalyser, i vissa fall inklusive profilering

Genomföra kundnöjdhetsundersökningar

Ta fram statistiska underlag för våra produkter och tjänster

Förebygga risken för brand, brott och skada

Exempel:
Ge råd och tips
Ta fram statistik

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling
Fullgörande av avtal
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Se exempel på behandlingar under Hantera avtal, ansökningar & offerter.

Rättslig förpliktelse
Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som beskrivs under Följa lagar & förordningar men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla.

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt eller annan parts berättigade intresse, såsom exempelvis vårt berättigade intresse av att utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig, marknadsföring, etc. Vi genomför även behandlingar för att hjälpa dig att förebyggarisken för brand, brott eller skada. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att sådant berättigat intresse väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten. Se exempel på behandlingar under Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse.

Samtycke
När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, och om en viss behandling utförts med stöd av samtycket kommer vi inte längre kunna slutföra behandlingen. Det innebär exempelvis att om handläggning av en ansökan sker med stöd av ett lämnat samtycke, och samtycket återkallas under pågående handläggning, kommer vi inte längre kunna handlägga din ansökan. Ett återkallande påverkar inte den rätt Älvsborgs Larmcentral AB haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits.

Rättsliga anspråk
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med tvister och andra förfaranden.

Dina rättigheter och hur du använder dem
Registerutdrag
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag. För att begära ett registerutdrag kan du skicka ett meddelande till oss på via post eller telefon. En förutsättning för att få ut registerutdraget är att du identifierat dig.

Dataportabilitet
Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Älvsborgs Larmcentral AB behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt. Ansökan om dataportabilitet kan göras på samma sätt som ansökan om registerutdrag. En förutsättning för att du ska kunna motta den elektroniska kopian är att du identifierat dig.

Rättelse och begränsning
Älvsborgs Larmcentral AB är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa. Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exv. utredning av intresseavvägning

Rätten till radering (?rätten att bli bortglömd?)
Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Älvsborgs Larmcentral AB tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Invändning
Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse eller allmänt intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring. Det gör du enklast genom att kontakta oss via telefon eller e-post.

Automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Älvsborgs Larmcentral AB har dock rätt att använda sig att automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och Älvsborgs Larmcentral AB eller du har gett ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är det bolag inom Älvsborgs Larmcentral AB som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit dina personuppgifter från tredje part. Älvsborgs Larmcentral AB är ett bolag inom Länsförsäkringsgruppen, som har gemensamma kundregister med allmänna uppgifter om dig, såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang. Behandlingar sker bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av bolagens information och marknadsföring till dig. För gemensamma kundregister är bolagen inom Länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga och har därför upprättat ett s.k. datadelningsavtal.

Kontaktuppgifter


Kontakta oss vid frågor
Har du frågor om dataskydd eller vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter på Älvsborgs Larmcentral AB

Dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter. Dit kan du även vända dig för att göra andra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.

E-post: dataskyddsombud@lflarmcentral.se
Adress: Dataskyddsombud, Älvsborgs Larmcentral AB Box 1273, 501 12 Borås.

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av dataskyddsförordningen till datainspektionen.